| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 3
Serdecznie witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świętochlowicach

Komunikaty

26 lutego 2020 13:06 | Komunikaty

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  W SPRAWIE ZASAD I TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się w terminie od 2  do  16  marca 2020 roku.

Nabór na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu,         dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku, przy czym może przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą  udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego      w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczne z rezygnacją   z miejsca w przedszkolu.

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2020/2021, tak jak w poprzednich latach,  odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny będzie dostępny od 21 lutego 2020 r.- przeglądanie ofert przedszkoli. Otwarcie etapu rekrutacji -„wypełnianie wniosków”, „logowanie się” -     od 2 marca 2020 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy  należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem:

przedszkola-swietochlowice.nabory.pl.

Link do w/w adresu znajduje się również na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcji programu NABO.

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą wybrać dwa sposoby postępowania:

  1. Rodzice  samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej, drukują, podpisują i   dostarczają  wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie wniosek  zostanie wstępnie zweryfikowany i zatwierdzony                 w systemie.
  2. Rodzice, którzy nie korzystają z internetu zwracają  się do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru o  wypełnienie wniosku  oraz wykonanie czynności jak w pkt. 1.

Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do oddziału specjalnego             i integracyjnego  dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – przyjmowane są poza rekrutacją. (Odziały specjalne funkcjonują w Przedszkolu Miejskim nr 8, przy ul. Zubrzyckiego 10, w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10, natomiast oddziały integracyjne w Przedszkolu Miejskim nr 9, przy ul. Sportowej 6 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10).

 

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru – ustawowe i lokalne.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Świętochłowice.

Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej, jest większa niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
-  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

-  niepełnosprawność kandydata;

-  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

-  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

-  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

-  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość po 210 pkt.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia      27 marca 2017 r. nr XXXIII/286/17 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r.  nr XXXVII/308/17.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium lokalne

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym.

70 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej / zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów.

2.

Dziecko wychowywane przez samotnego rodzica  pracującego zawodowo/studiującego
w systemie stacjonarnym.

70 pkt

Dokument poświadczający zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej / zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów.

3.

Dziecko, którego rodzeństwo jest w obecnym roku szkolnym wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek.

30 pkt

 Informacja zawarta we wniosku

 o przyjęcie dziecka do przedszkola.

4.

Dziecko, dla którego  wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania.

20 pkt

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5.

Dziecko mieszka na terenie obwodu szkoły podstawowej, który obejmuje przedszkole, do którego składa się wniosek.

10 pkt

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

6.

Dziecko, które korzysta  z opieki żłobkowej.

 

 

5 pkt

Zaświadczenie wydane przez żłobek.

 

 

 

W przypadku,  gdy na ostatnie wolne miejsca w przedszkolu przypada większa liczba dzieci z tą samą ilością punktów, wówczas system naborowy NABO dokonuje losowo wyboru dzieci na wolne miejsca doliczając  dodatkowy 1 punkt.

 

 

TERMINARZ

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 02.03.2020 r.
do 16.03.2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 17.03.2020 r.

do 23.03.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27.03.2020 r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 27.03.2020 r.
do 03.04.2020 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

10.04. 2020 r.
godz. 09.00

 

 

 

POSTĘPOWANIE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami.

od 27.05.2020 r.
do 03.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów.

od 03.06.2020 r.

do 08.06.2019 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10.06.2020r.
godz. 09.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (zawarcie porozumienia).

od 10.06.2020 r.
do 16.06.2020 r.
do godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

18.06.2020 r.
godz. 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej       z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie       od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu  Ośwaty:

Dorota Leszczyńska

Renata Kuehn

telefon konataktowy: 32 2453 129

                                     32 2453 138

 OBWODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Świętochłowicach

z siedzibą przy ul. F. Chopina 1,

obwód obowiązujący od 1 września 2019 r.

 1. ul. 1-go Maja

 2. ul. Bankowa

 3. ul. E. Brzozowskiego

 4. ul. Bytomska numery parzyste do 26 i nieparzyste 29, 35a, 35b

 5. ul. F. Chopina

 6. ul. Cicha      

 7. ul. R. Dmowskiego

 8. ul. Górnicza

 9. ul. Harcerska

 10. ul. Hutnicza

 11. ul. M. Kasprzaka

 12. ul. J. Kochanowskiego

 13. ul. T. Kościuszki

 14. ul. J. Ligonia

 15. ul. ppłk. T. Mańczyka

 16. ul. Metalowców

 17. ul. K. Miarki

 18. ul. I. Miczurina

 19. ul. G. Morcinka

 20. ul. P. Niedurnego

 21. ul. Piastowska

 22. ul. T. Piechaczka

 23. ul. Pokoju

 24. ul. Powstańców Warszawy

 25. ul. M. Reja

 26. ul. H. Sienkiewicza

 27. ul. W. Sikorskiego

 

 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Świętochłowicach

z siedzibą przy ul. Szkolnej 17,

obwód obowiązujący od 1 września 2019 r.

 1. ul. Bytomska numery nieparzyste do 23

 2. ul. Dworcowa

 3. ul. Granitowa

 4. ul. Katowicka numery parzyste do 22 i numery nieparzyste do 23

 5. ul. Bpa T. Kubiny

 6. ul. J. Matejki

 7. ul. Pocztowa

 8. ul. Polna numery parzyste do 36 i numery nieparzyste do 49

 9. ul. Rzeczna

 10. ul. Solidarności

 11. ul. Szkolna

 12. ul. Wyzwolenia numery parzyste do 40a i numery nieparzyste do 61

 

Przeczytano: 382 razy. Wydrukuj|Do góry