| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 3
Serdecznie witamy na stronie Przedszkola Miejskiego nr 3 w Świętochlowicach

Komunikaty

08 września 2019 20:39 | Komunikaty

REGULAMIN W SPRAWIE ROZLICZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

                                              REGULAMIN W SPRAWIE ROZLICZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE

Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  ORAZ  ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

§ 1

 1. Regulamin określa zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz       z wyżywienia w okresie od dnia 1 września każdego roku do dnia 30 czerwca następnego roku.
 2. W przedszkolu dzieci korzystają z wyżywienia, które obejmuje: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 3. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków. Ustalona stawka żywieniowa od 1 września 2019 r. wynosi 7,50 zł/dzień.

§ 2

 1. Przedszkole zapewnia dziecku bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania       i opieki przez 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
 2.  Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLIX/403/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym            5 godzin dziennie dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 6 lat ponoszą rodzice dziecka w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Z wyłączeniem dziecka realizującego obowiązek przedszkolny tj. 6 – latek.
 3. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w trakcie roku szkolnego, określa deklaracja stanowiąca Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 
 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w miesiącach wakacji letnich, określa deklaracja stanowiąca Załącznik nr 1a niniejszego Regulaminu

§ 3 

       Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określają: Statut Przedszkola oraz zarządzenia dyrektora placówki.

§ 4

       Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się:

 1. przestrzegać zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Przedszkola,
 2. współdziałać z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu,
 3. przyprowadzać oraz odbierać dziecko z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zgodnych z deklaracją.
 4. terminowo wnosić opłaty ustalone w niniejszym regulaminie i przepisach prawa,
 5. niezwłoczne informować przedszkole o nieobecności dziecka,
 6. natychmiastowo zawiadamiać przedszkole w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola,
 7. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie zdrowe dziecko.

§ 5

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w uchwale nr XLIX/403/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
 2. Okresem rozliczeniowym z tytułu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego   w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, jest miesiąc kalendarzowy danego roku szkolnego.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu odpowiednio do liczby dni nieobecności począwszy od drugiego dnia nieobecności z powodu przygotowania przedszkola do świadczenia usług.
 4. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wnoszone z  dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy opłata z zastrzeżeniem ust 4.
 5. W przypadku dziecka 6 letniego, kończącego naukę w danym roku ostatni miesiąc jest płatny z góry do 10-go dnia miesiąca.
 6. Płatność należy regulować na rachunek bankowy wygenerowany przez system dla każdego dziecka indywidualnie.
 7. W tytule zapłaty należy wpisać kwoty wg otrzymanej informacji: kwotę za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennie, kwotę za żywienie, odsetki.
 8. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu na rachunek bankowy przedszkola. Niezapłacenie w terminie należnych opłat powoduje naliczenie odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej i potrącenie ich w pierwszej kolejności z dokonanej wpłaty.             W przypadku zaległości w opłatach przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 9. Szczegółowe zasady rozliczenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określone będą na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku, gdy wychowanek kończy korzystanie z wychowania przedszkolnego                 w trakcie roku szkolnego, przedszkole dokonuje rozliczenia faktycznego pobytu dziecka        w przedszkolu i przekazuje je do 5-go dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
 11. Jeśli z rozliczenia, o którym mowa w punkcie 9 wynika niedopłata, rodzic jest zobowiązany uiścić należność w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Jeśli rozliczenie, o którym mowa w punkcie 9 określa nadpłatę, przedszkole dokonuje zwrotu rodzicowi nadpłaconej kwoty w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego po okresie rozliczeniowym.
 12. Dochodzenie nieuiszczonych należności nastąpi na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 13. Zwrot nadpłaconej kwoty na rzecz rodzica następuje wg oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. W razie istotnych zmian czasu pobytu dziecka w przedszkolu dyrektor ma prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę warunków zawartych w deklaracji.
 2. Dziecko powinno być odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych w godzinach pracy placówki przedszkolnej. W przypadku nieodebrania dziecka i braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną powiadomione odpowiednie służby.

§ 7

 1. Przedszkole oferuje świadczenia w postaci wychowania przedszkolnego w ramach dyżuru wakacyjnego (lipiec lub sierpień).
 2. Potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu, do którego dziecko aktualnie uczęszcza należy zgłosić poprzez złożenie deklaracji w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 3. Potrzebę korzystania z dyżuru wakacyjnego w miesiącu, kiedy przedszkole, do którego dziecko uczęszcza jest nieczynne, rodzic zobowiązany jest zgłosić, w terminie podanym każdorazowo przez organ prowadzący odrębnym pismem, bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul. Bytomskiej 8.
 4. Za okres dyżuru wakacyjnego lipiec-sierpień odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz opłata za żywienie będzie wnoszona przez rodziców z góry do 10-go każdego miesiąca.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

 

Przeczytano: 135 razy. Wydrukuj|Do góry